Ngữ pháp - Câu điều kiện loại 1

9,012

CONDITIONAL SENTENCES TYPE 1
CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 1


Nói đến một khả năng có thể xảy ra, thành hiện thực trong tương lai.
Câu điều kiện thông thường có 2 phần:
- Phần nêu lên điều kiện bắt đầu với IF ta gọi là mệnh đề chỉ điều kiện (If Clause).Nếu mệnh đề if viết trước thì phải có dấu phảy.
- Phần nêu lên kết quả gọi là mệnh đề chính. (Main Clause)

IF CLAUSEMAIN CLAUSE

Verb in Simple Present (Hiện Tại Đơn)
If - S – V (s/es)- O

Verb in Simple Future (Tương lai đơn)
S – will – V (bare infinitive) - O

Ex:
If we pollute the water, we will have no fresh water to use.
If you do your best, you can pass the exam.
If you work hard, you will pass the exam.
If you do not hurry, you may miss the train.Bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập