Ngữ pháp - Câu điều kiện loại 2

33,756

CONDITIONAL SENTENCE 2
CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 2

Cách dùng:
+ Dùng để diễn tả sự việc, khả năng trái ngược hoặc không thể diễn ra ở thực tại hoặc tương lai.
Ex: If he were here now, the party would be more exciting. (Tức là hiện tại anh ấy không có mặt ở bữa tiệc)
+ Dùng để khuyên bảo (If I were you. . .)
Ex: If I were you, I would never buy that car. 

Cấu trúc:
+ Tương tự điều kiện loại 1, câu điều kiện loại 2 gồm 2 mệnh đề:
   Mệnh đề if: chia động từ ở QK.
   Mệnh đề chính: would / could / might + V(nguyên thể)
Ex: If I turned on the radio, my baby would wake up.
      She could win the prize if she practiced hard.

Note:
+ Với câu điều kiện loại 2, QK của "to be" là "were" được chia với tất cả chủ ngữ.
Ex: If this mobile phone were cheaper, I could buy it.
      

 


 

 2 bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập