Ngữ pháp - Câu điều kiện loại 3

8,648

CONDITIONAL SENTENCE 3
CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 3

Cách dùng:
+ Dùng để diễn tả 1 hành động hoặc 1 khả năng không có thật trong ở quá khứ.
Ex: If you had come sooner, you would have met her.
      (Thực tế rằng trong QK bạn không đến sớm nên không gặp được cô ấy)

Cấu trúc:
Mệnh đề if: Chủ ngữ + had + P II.
Mệnh đề chính: Chủ ngữ + would have + P II.

Ex: If my cell phone hadn't been broken, I would have contacted you.
      If Jimmy had told me the truth, I wouldn't have been mad.1 bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập

Hotline Hỗ Trợ

02866 807 202 (8h - 17h)