Ngữ pháp - Câu hỏi gián tiếp

27,039

INDIRECT QUESTIONS WITH IF AND WHETHER
CÂU HỎI GIÁN TIẾP


I - Cấu trúc gián tiếp của câu kể

1. Cấu trúc

S1 + reporting verb + (that) + S2 + verb

Các động từ tường thuật (reporting verbs): said (to O)/ told (O)

2. Ví dụ
"My friend wants to buy a new house" she said. 
(Cô ấy nói: "Bạn của tôi muốn mua một ngôi nhà mới".) 
=> She said that her friend wanted to buy a new house.  
(Cô ấy nói rằng bạn của cô ấy muốn mua một ngôi nhà mới.) 

II - Cấu trúc gián tiếp của câu hỏi phỏng đoán

1.Cấu trúc

S1 + reporting verb + (O) + whether/if + S2 + verb

Các động từ tường thuật (Reporting verbs): asked (O)/wondered

2. Ví dụ
"Do you study English well?" John asked Mai. 
(John hỏi Mai: "Bạn học tiếng Anh có giỏi không?") 
=> John asked Mai whether she studied English well. 
(John hỏi Mai xem bạn ấy học tiếng Anh có giỏi không.) 

"Are you listening?", Lan asked Mai. 
(Lan hỏi: "Mai, bạn có đang nghe mình nói không?") 
=> Lan asked Mai whether she was listening. 
(Lan đã hỏi Mai xem bạn ấy có đang lắng nghe không.) 

"Can you swim?", Lan asked Nam. 
(Lan hỏi Nam: "Bạn có biết bơi không?") 
=> Lan asked Nam whether/ if he could swim. 
(Lan đã hỏi Nam xem bạn ấy có biết bơi không.) 

III- Cấu trúc gián tiếp của câu hỏi có từ để hỏi

1. Cấu trúc

S1 + reporting verb + (O) + question word + S2 + verb

Các động từ tường thuật (Reporting verbs): asked (O)/wondered

2. Ví dụ
"Where does Mary live?" she asked me.  
(Cô ấy hỏi tôi: "Mary sống ở đâu?") 
=> She asked me where Mary lived. 
(Cô ấy hỏi tôi rằng Mary sống ở đâu.) Bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập