Ngữ pháp - Câu hỏi và câu trả lời ngắn

3,268

QUESTION & ANSWER
CÂU HỎI VÀ CÂU TRẢ LỜI

Câu hỏi bắt đầu bằng các từ để hỏi như: Who, whom, which, what, whose, when, where, why, how (old, long, far, much, many, …)

Question WordTo ask about

Who/Whom

Which

What

Whose

When

Where

Why

How

people

choices

people, animals, facts, events

possession

time

places

reasons

manner, quality

 

 

1. Với động từ “to be”: Wh- + Be + S ?

Ex: Who are you?

2. Với trợ động từ khiếm khuyết (Auxiliary verbs): can, could, will, would, shall, should, may, might, must,…. Wh- + Aux + S + V….?

Ex: What will you buy for your daughter?

3. Với động từ thường : Wh- + do/does/did + S + V ……?

Ex: Where did you go yesterday?

Cách dùng:
+ Ta dùng câu hỏi để hỏi biết thông tin.
Ex: What are you doing?
+ Đưa ra lời đề nghị, mời, nhờ vả.
Ex: May I help you?
+ Xin phép làm gì đó.
Ex: Could I go out?Bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập