Ngữ pháp - Câu hỏi và câu trả lời về chiều cao và cân nặng

63,478

QUESTIONS AND ANSWERS ABOUT HEIGHT AND WEIGHT
CÂU HỎI VÀ CÂU TRẢ LỜI VỀ CHIỀU CAO VÀ CÂN NẶNG

♦ Câu hỏi về chiều cao
Cấu trúc:

• How tall + BE (am / is / are) + S?
• What + be (is) + ... height?

Vd:
How tall are you?
How tall is he?
What is your height?
What is his height?

Câu trả lời 

• S + be (am / is / are) + number + meter / centimeters + (tall).
• ... height + be (is) + number + meter / centimeters.

Vd:
I am 170 centimeters tall.
My height is 1 meter 50 centimeters.
His height is 168 centimeters. 

Câu hỏi về cân nặng
Cấu trúc:

• How heavy + BE (am / is / are) + S?
• What + be (is) + ... weight?
• 
How much + aux. (do / does) + S + weigh?

Vd:
How heavy is he?
What is his weight?
How much does he weigh?

Câu trả lời 

• S + be (am / is / are) + number + kilos.
• ... weight + is + number + kilos.
• 
S + weigh(s) + number + kilos.

Vd:
He is 86 kilos.
His weight is 86 kilos.
He weighs 86 kilos.
 2 bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập