Ngữ pháp - Cấu trúc Be/Get used to và Keep

25,993

BE / GET USED TO , KEEP SB/ST ADJ

Be used to
- Dùng để diễn tả trạng thái

Cấu trúc

S + be + used to + N ? Pro ? V-ing
Ai đó quen với cái gì / việc làm gì / không xa lạ với việc gì

Vd:
I am used to getting up early in the morning. 
She found it difficult to live alone but now she is used to it.

♦ Get used to
- Dùng để diễn tả quá trình

S + get + used to + N ? Pro ? V-ing. 
Ai đó đang dần quen với cái gì / việc làm gì / không xa lạ với việc gì

Vd:
He got used to driving on the left.
She is getting used to the noise in the city.

♦ Keep

Cấu trúc

S + keep + sb/sth + adj. }
Ai đó giữ ai đó / cái gì ở trạng thái gì

Vd:
The traffic noise kept him awake all night.
I always keep my house clean and tidy.Bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập