Ngữ pháp - Cấu trúc bị động It is said that...

72,865

Cấu trúc bị động It is said that...

Để chuyển câu tường thuật sang câu bị động có 2 cách.

- Active (chủ động)

People (they) + say (said) + that S2 V2O2

- Passive (bị động)

1It + is / was + said + thatS2V2O2
2S2

am/ is/ are

was/ were
không còn that

+ said +

to-inf

to have + V3

O2

Ex:

(A) People say that he is intelligent.
(P1) It is said that he is intelligent.
(P2) He is said to be intelligent.

(A) They believed that she came here.
(P1) It was believed that she is came here.
(P2) She was believed to come here.

* Chú ý:

Động từ tường thuật thường gặp: say (nói), think (nghĩ), believe (tin), suppose (cho là), report (tường thuật), expect (trông chờ), know (biết)Bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập