Ngữ pháp - Cấu trúc với Take và Find

34,266

STRUCTURES WITH "TAKE" AND "FIND"
CẤU TRÚC VỚI "TAKE" VÀ "FIND"

Take: dành ra, mất bao nhiêu thời gian làm việc gì

Cấu trúc :
It takes + ( somebody ) + time + to do something.
How long does it take + ( somebody ) + to do something?

Vd:
It takes me ten minutes to walk to school.
How long does it take you to walk to school ?

Find: thể hiện cảm nhận về ai đó / vật nào đó

Cấu trúc:
S + find + ( somebody / something ) + adj.

Vd:
We find this book interesting.
I find Math difficult.



Bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập