Ngữ pháp - Cấu trúc với Wish

13,972

WISH STRUCTURES
CẤU TRÚC VỚI WISH

a.Modal could/ would with “ wish” :
Động từ tình thái could/ would dùng wish
Subject + wish +( that ) + subject + could/ would + verb ( without to)
Vd:
   - I wish ( that) I could swim. Tôi ước tôi biết bơi (thật sự bây giờ tôi không biết bơi)
   - I wish you would stop smoking. Tôi ước bạn sẽ bỏ thuốc lá

b.Past simple tense with wish
Định dạng:
Subject + wish + (that) + subject + verb ( V-ed/ V2)
Chú ý:
Subject + wish + ( that ) + …..= If only + ( that )+……

Đối với động từ to be, thì were được dùng cho tất cả các ngôi
Vd:
   - I wish I could speak French now = If only I could speak french now.
   - I wish I didn’t have to do this job = If only I didn’t have to do this job.

c.Áp dụng:
Chúng ta dùng wish với động từ ở quá khứ đơn để nói rằng chúng ta tiếc nuối một điều gì đó hoặc điều gì đó xảy ra không như chúng ta mong muốn đồng thời cũng được dùng để diễn tả ao ước ở hiện tại hoặc tương lai.
Vd:
   - I wish I had enough time to finish my reseach. (thật sự hiện tại tôi không dủ thời gian)
   - They wish they didn’t have to go to class today. (thật sự hôm nay họ phải đến lớp)

d.Lưu ý:
Chúng ta có thể thay wish bằng would rather
Vd: I’d rather my vacation was longer (giá mà kỳ nghỉ của tôi được lâu hơn).

Chúng ta có thể dùng were thay cho was (I / he/ she/ it were)
Vd: I wish my life were more interesting.

Would là thì quá khứ đơn của will, would được sử dụng trong mệnh đề sau wish để diễn tả hành động tương lai mà bạn muốn nó xảy ra.
Vd: I wish my mother would come with me tonight. I don’t want to be home alone.Bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập