Ngữ pháp - Câu tường thuật

5,520

REPORTED SPEECH
CÂU TƯỜNG THUẬT - CÂU GIÁN TIẾP

Động từ giới thiệu:
+ Có 2 động từ giới thiệu cơ bản: "say" và "tell".
say + (that) + 1 mệnh đề
Ex: "The test is so difficult" he said.
      ⇒ He said the test was so difficult.

tell + thường có một tân ngữ chỉ người theo sau + 1 mệnh đề
Ex: "I can't hang on these paintings" John told Mary.
      ⇒ John told Mary that he couldn't hang on these paintings. 

♦ Các trường hợp thay đổi:
+ Thì của động từ: có 2 trường hợp
   TH1: nếu động từ giới thiệu (say, tell) ở HTĐ thì ta giữ nguyên thì trong câu trực tiếp.
   Ex: "I'm going to get maried" he says.
         ⇒ He says that he is going to get married.
   TH2: Nếu động từ giới thiệu (say, tell) ở QK thì ta lùi thì của câu trực tiếp.
            HTĐ                QKĐ
            HTTD              QKTD
            HTHT              QKHT
            QKĐ                QKHT
            QKTD              QKHTTD
            QKHT              QKHT
            TLĐ                  TLĐ trong QK
           
TLTD          ⇒       TLTD trong QK
            Modal V            Modal V trong QK
    Ex: "I had an important meeting last Friday" said Tom.
          ⇒ Tom said that he had had an important meeting the previous day.
           "Mr Shibao has been New York for 3 weeks" said his secretary.
          ⇒ His secretary said that Mr Shibao had been New York for 3 weeks.
           "I will write letter for you" Nga said.
          ⇒ Nga said that she would write letter for me.
           "Pete was playing video game with Tim" said the baby sister.
          ⇒ The baby sister said that Pete had been playing video game with Tim.
+ Các từ chỉ thời gian và không gian: cũng được thay đổi sao cho phù hợp.
          Now                                                Then
          Today                                             That day
          Yesterday                                       The day before
          The day before yesterday              Two days before
          Tomorrow                                       The next/ the following day
          The day after tomorrow                  In two days' time
          Next + Time                                    The following + Time
          Last + Time                                    The previous + Time
          Time + ago                                     Time + before
          This, these                                     That, those
          Here, Overhere                              Here, Overthere
     
    Ex: "I am going to visit Hue this June" told Hoa.
                 Hoa told that she was going to visit Hue that June.
                "This bulding has been built 10 years ago" said Tuan.
                 Tuan said that building had been built 10 years before.
+ Các đại từ nhân xưng, tính từ sở hữu, đại từ sở hữu: cũng được đổi để phù hợp với nghĩa của câu gián tiếp.
Ex: Jimmy said: "I am so tired now."
       Jimmy said that he was so tired then.
      "You can do everything if you try your best" told my mom.
      My mom told me that I could do everything if I tried my best.

 

 Bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập