Ngữ pháp - Đại từ quan hệ & Mệnh đề quan hệ

6,605

Đại từ quan hệ & Mệnh đề quan hệ

Hai nội dung các em cần nhớ: defining relative clauses (mệnh đề quan hệ xác định) và non-defining relative clauses (mệnh đề quan hệ không xác định).

Hai loại mệnh đề này (trong phạm vi bài học) bắt đầu bằng WHO, WHOM, WHICH, và WHOSE và được đặt ngay sau danh từ nó phụ nghĩa.

1) DEFINING RELATIVE CLAUSES

Mệnh đề quan hệ xác định không thể bỏ đi vì nếu không có nó, câu sẽ không rõ nghĩa. Các em hãy xem ví dụ mẫu và làm tương tự với các ví dụ còn lại.

Xong, thử lấy mệnh đề quan hệ xác định ra khỏi câu xem câu còn rõ nghĩa hay không.

Ex:

a) The woman is my sister. She is standing over there.

---> The woman who is standing over there is my sister.

(Người phụ nữ đang đứng đằng kia là chị của tôi.)

b) The man is my teacher. She saw him at the post office yesterday.

---> (Người đàn ông mà tôi cô ta gặp tại bưu điện hôm qua là thầy tôi.)

c) She works for a company. It produces cars.

---> (Cô ta làm việc cho một công ty sản xuất xe hơi.)

d) The girl lives in our neighbourhood. Her parents are working in a post office.

---> (Cô gái mà cha mẹ đang công tác tại một bưu điện sống trong xóm chúng ta.)

* CHÚ Ý:

(1) WHO, WHOM và WHICH có thể được thay bằng THAT

(2) WHOM có thể được thay bằng WHO

Tóm tắt công thức:

DANH TỪCHỦ TỪTÚC TỪSỞ HỮU
Người WHO/THATWHO(M)/THATWHOSE
Vật/Đ.vậtWHICH/THATWHICH/THATWHOSE

2) NON-DEFINING RELATIVE CLAUSES

Mệnh đề này có thể được lược bỏ (khi đó câu vẫn còn rõ nghĩa) và thường được tách khỏi mệnh đề chính bằng dấu phẩy “,”. Ta dùng mệnh đề quan hệ không hạn định khi:

- Trước danh từ quan hệ có: this/that/these/those/my/her/his/…

- Từ quan hệ là tên riêng hoặc danh từ riêng.

Ex: My father is a doctor. He is fifty years old.

---> My father, who is fifty years old, is a doctor.

Mr Brown is a very nice teacher. We studied English with him.

---> _________________________________________________

* CHÚ Ý: KHÔNG dùng THAT trong mệnh đề này.

Mr Brown, that we studied English with, is a very nice teacher.

Bây giờ các em hãy cùng với bạn viết ra các bước kết hợp hai câu thành một,dùng hai loại mệnh đề trên.

 Bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập