Ngữ pháp - Đại từ quan hệ với giới từ

38,277

RELATIVE PRONOUNS WITH PREPOSITIONS
Đại từ quan hệ với giới từ

Chỉ có hai đại từ quan hệ là Whomwhich thường có giới từ đi kèm và giới từ có thể đứng trước các đại từ quan hệ hoặc cuối mệnh đề quan hệ.

Eg: The man about whom you are talking is my brother.

The man (whom) you are talking about is my brother.

Eg2: The picture at which you are looking is very expensive.

picture (which) you are looking at is very expensive.

Chú ý:

- Khi giới từ đứng cuối mệnh đề quan hệ thì ta có thể bỏ đại từ quan hệ và có thể dùng that thay cho whom và which trong mệnh đề quan hệ xác định.

- Khi giới từ đứng trước đại từ quan hệ thì ta có không thể bỏ đại từ quan hệ và có không thể dùng that thay cho whom và which.Bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập