Ngữ pháp - Động từ khuyết thiếu: CAN & MUST

35,125

Động từ khuyết thiếu: CAN & MUST (Modal verbs: CAN & MUST)

CAN(có thể)

1 – Dạng thức 
a – Dạng khẳng định, phủ định:
Chủ ngữ + can/ cannot (can’t) + động từ nguyên thể.
Lưu ý:“can” đi với tất cả các ngôi, “can”“not” được viết liền nhau.
Ví dụ:
She can speak 5 languages.(Cô ấy có thể nói được 5 thứ tiếng.)
He can’t cook.(Anh ta không biết nấu ăn.)  

b – Dạng nghi vấn:
Câu hỏi: Can/ Can’t + chủ ngữ + động từ dạng nguyên thể?
Trả lời: Yes + chủ ngữ + can.
           No + chủ ngữ + cannot/ can’t
Ví dụ:
Can I park here?(Tôi có thể đỗ xe ở đây được không?)
Yes, you can.(Có bạn có thể.)  
Can’t we go into that street?(Chúng ta không thể đi vào đường đó đúng không?)  
No, we can’t.(Không chúng ta không thể.)

2 – Ý nghĩa 
- “can” được dùng để diễn tả ai/ con gì/ cái gì có khả năng làm gì, biết làm gì.
Ví dụ:
Birds can fly.(Chim biết bay)  
Pigs can’t fly.(Lợn không biết bay.)  
- “can” dùng để chỉ sự cho phép ai đó được làm gì, dạng phủ định “cannot” diễn tả ai đó không được làm gì.
Ví dụ:
You can park here.(Bạn có thể đỗ xe ở đây.)
You cannot turn right.  (Bạn không được rẽ phải.) 

MUST(phải)

1 – Dạng thức 
Chủ ngữ + must/ must not (mustn’t) + động từ nguyên thể.
Lưu ý: “must” và “not” được viết tách rời nhau.
Ví dụ: 
We must slow down to avoid accidents.(Chúng ta phải đi chậm lại để tránh tai nạn xảy ra.)  
You mustn’t interrupt others while they are speaking.(Bạn không được ngắt lời người khác khi họ đang nói chuyện.)

2 – Ý nghĩa 
- “must” có nghĩa là "phải", dùng để chỉ sự bắt buộc.
Ví dụ: 
Children must be careful with fire.(Trẻ em phải cẩn thận với lửa.)  
- “must not” hay “mustn’t” lại có nghĩa là “không được” chỉ sự cấm đoán.
Ví dụ: You must not ride a motorbike on this road.(Bạn không được lái xe máy trên con đường này.)

BẢNG TÓM TẮT

Động từ khuyết thiếuCách sử dụng
cancan'tChỉ khả năng
canChỉ sự cho phép
mustChỉ sự bắt buột
can'tmusn'tChỉ sự cấm đoán


CÁC TỪ/ CÂU/ MẪU CÂU CẦN GHI NHỚ

She can speak 5 languages.(Cô ấy có thể nói được 5 thứ tiếng.)   
He can’t cook.(Anh ta không biết nấu ăn.)  
You can park here.(Bạn có thể đỗ xe ở đây.)  
You cannot turn right.(Bạn không được rẽ phải.)  
Can I park here?(Tôi có thể đỗ xe ở đây được không?)
Yes, you can.(Có bạn có thể.)  
Children must be careful with fire.(Trẻ em phải cẩn thận với lửa.)   
You must not ride a motorbike on this road.(Bạn không được lái xe máy trên con đường này.)  


Bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập