Ngữ pháp - Động từ khuyết thiếu Can/should/ought to/must

13,623

MODAL VERBS: CAN / SHOULD / OUGHT TO / MUST
ĐỘNG TỪ KHUYẾT THIẾU CAN / SHOULD / OUGHT TO / MUST

Can (có thể) được dùng để chỉ khả năng: nói người nào đó có thể làm việc gì hoặc điều gì đó có thể xảy ra. Can chỉ khả năng hiện tại

Vd: She can play the piano.  

- Xin phép và cho phép. Dùng can để diễn đạt sự cho phép.

Vd: Can I go out tonight? ~ Yes, of course you can.

- Đưa ra lời yêu cầu hoặc đề nghị.

Vd: Can you open the door, please?

Should và ought to (phải, nên) được dùng để diễn đạt sự bắt buộc (nghĩa của ought toshould không mạnh bằng must), lời khuyên hoặc lời đề nghị.

Vd:
I ought to/ should phone my parents regularly.
Henry oughtn’t to/ shouldn’t eat chocolate; it’s bad for him.

♦ Must (phải, cần phảiđược dùng để diễn đạt sự cần thiết, sự bắt buộc.

Vd: I must go out tonight.                  

Must not được dùng để diễn đạt sự cấm đoán.

Vd: You mustn’t open this parcel.Bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập