Ngữ pháp - Động từ khuyết thiếu May

2,229

MODAL VERB MAY
ĐỘNG TỪ KHUYẾT THIẾU MAY

May (có thể, có lẽ) được dùng để chỉ khả năng -  nói điều gì đó có thể là thật hoặc có thể sẽ xảy ra, nhưng không chắc lắm

Vd: I may go to Ha Noi next week. (50%)

- Xin phép một cách lịch sự, lễ phép (may lịch sự và lễ phép hơn can). Dùng may để diễn đạt sự cho phép.

Vd: May I sit here? ~ Yes of course you may.

- Dùng may để đề nghị một cách lễ phép.

Vd: May I help you?Bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập