Ngữ pháp - Động từ tình thái dùng với If

4,879

MODAL VERBS WITH IF
ĐỘNG TỪ TÌNH THÁI DÙNG VỚI IF

Động từ tình thái dùng với If:
If + present tense, modal + verb

a.Động từ tình thái must, can, could, may, might, ought to, have to, should,…có thể được dùng trong câu điều kiện if để diễn đạt một điều gì đó chắc chắn hoặc có khả năng xảy ra trong hiện tại hoặc tương lai.
Vd:
If you have not got a TV, you can not watch it, can you?. (Nếu bạn không có tivi, thì bạn không thể xem truyền hình được đúng không?)
She may accept your offer if you ask her. (Cô ấy có thể chấp nhận nếu bạn hỏi cô ấy)

b.Động từ tình thái cũng được dùng với if để khuyên ai đó nên hành động như thế nào nếu muốn làm một điều gì đó
Vd:
If you want to drive a car, you must have a driving license. (Nếu bạn muốn lái xe, bạn phải có bằng lái xe)
If you want to get food grades, you must study hard. (Nếu muốn đạt điểm cao thì bạn phải học chăm)

Lưu ý: theo sau động từ tình thái là động từ nguyên mẫu không to.Bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập