Ngữ pháp - Đưa ra lời đề nghị

13,978

MAKING SUGGESTION
ĐƯA RA LỜI ĐỀ NGHỊ

1.Để đưa ra một lời đề nghị,một lời rủ rê , ta có thể dùng một trong các cách sau :
a. What about / how about + động từ –ing / danh từ / đại từ   ?

Vd :  What about you ?
         What about going to the movies ?
         How about a biscuit ? ( Ăn một cái bánh bít quy nhé? )

b. Let’s + V ?

Vd: Let’s go to the movie

Lưu ý:  Let’s là cách nói của Let us 

c. Why don’t we + V ?

Vd: Why don’t we go to the movies

d. Should we + V ?

Vd: Should we sing a song ?

2. Cách trả lời một đề nghị :
a. Khi chấp nhận ta có thể dùng 1 trong các cách nói sau :

• OK
• That a good idea / Yes, good idea
• I’d love to

b. Khi từ chối ta dùng 1 trong các cách nói sau :

• I’m sorry , I can’t
• I’d love to but I’m going to ….
• Thanks anyway Bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập