Ngữ pháp - Đưa ra lời đề nghị với "suggest"

2,671

MAKING SUGGESTIONS WITH "SUGGEST"
ĐƯA RA LỜI ĐỀ NGHỊ VỚI "SUGGEST"

1. SUGGEST + V-ING:
Ex: I suggest collecting some money. (Tôi đề nghị thu thập một số tiền.)

2. SUGGEST + (that) + S + should +V:
Ex: I suggest (that) you should speak English in class.(Tôi đề nghị bạn nên nói tiếng Anh trong lớp học.)Bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập