Ngữ pháp - Đưa ra lời đề nghị với "suggest"

2,135

MAKING SUGGESTIONS WITH "SUGGEST"
ĐƯA RA LỜI ĐỀ NGHỊ VỚI "SUGGEST"

1. SUGGEST + V-ING:
Ex: I suggest collecting some money. (Tôi đề nghị thu thập một số tiền.)

2. SUGGEST + (that) + S + should +V:
Ex: I suggest (that) you should speak English in class.(Tôi đề nghị bạn nên nói tiếng Anh trong lớp học.)



Bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập

Hotline Hỗ Trợ

02866 807 202 (8h - 17h)