Ngữ pháp - Đưa ra lời gợi ý

9,408

Đưa ra lời gợi ý (Making suggestions)

1 - Các cách đưa ra lời gợi ý: 
a/ Let’s + động từ nguyên thể + thành phần khác nếu có.
Ví dụ:
Let’s go camping.(Chúng ta hãy cùng đi cắm trại đi.)
Let’s play badminton.(Chúng mình chơi cầu lông đi.)

b/ Why don’t we + động từ nguyên thể + thành phần khác nếu có?
Ví dụ:
Why don’t we go to Hue this summer?(Tại sao chúng ta không đi Huế vào mùa hè tới này nhỉ?)
Why don’t we play some games?(Tại sao chúng ta không chơi vài trò chơi nhỉ?)
c/ What about + V-ing + thành phần khác nếu có?
Ví dụ:
What about making some cupcakes?(Làm một vài chiếc bánh thì thế nào?)
What about seeing a movie tonight?(Xem một bộ phim vào tối nay thì thế nào?)

2 - Các cách đáp lại lời gợi ý: 
a/ Khi muốn đồng ý các em có thể dùng một trong các câu sau:
Yes, let’s.(Được hãy làm cùng nhau.)
Yes, good idea.
That sounds great.(Nghe có vẻ được đấy.)
That’s a good idea.(Đó là một ý kiến hay.)

b/ Khi muốn từ chối, các em có thể vận dụng các câu sau đây:
No, let’s not(Không, chúng ta đừng làm thế.)
No, thanks.(Không cảm ơn.)
I don’t think that’s a good idea.(Mình không nghĩ đó là ý kiến hay.)
Hoặc các em có thể bắt đầu bằng “No” và sau đó đưa ra các lý do để bác bỏ lời gợi ý đó.

CÁC TỪ/ CÂU/ MẪU CÂU CẦN GHI NHỚ

Let’s go camping.(Chúng ta hãy cùng đi cắm trại đi.)
Why don’t we play some games?(Tại sao chúng ta không chơi vài trò chơi nhỉ?)
What about making some cupcakes?(Làm một vài chiếc bánh thì thế nào?)
Yes, let’s.(Được hãy làm cùng nhau.)  
Yes, good idea.Good idea.(Được, ý kiến hay đấy.)
That sounds great.(Nghe có vẻ được đấy.)  
That’s a good idea.(Đó là một ý kiến hay.)  
No, let’s not(Không, chúng ta đừng làm thế.)  
No, thanks.(Không cảm ơn.)  
I don’t think that’s a good idea.(Mình không nghĩ đó là ý kiến hay.)


Bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập