Ngữ pháp - Đưa ra lời khuyên với 'should' và 'had better'

18,852

GIVING ADVICE WITH "SHOULD" AND "HAD BETTER"
ĐƯA RA LỜI KHUYÊN VỚI "SHOULD" & "HAD BETTER"

♦ Cấu trúc với "should"

S + should + (not) + V + ...  (ai đó nên / không nên làm việc gì)

should not = shouldn't

Vd:
You should eat more vegetables.
You should not drink too much soft drinks. 

♦ Cấu trúc với "had better"

S + had better + (not) + V + ...  (ai đó tốt nhất nên / không nên làm việc gì)

had better = 'd better

Vd:
We had better hurry up or we'll be late.
You'd better not push that button. It's dangerous.

Cách dùng "should" & "had better"

- Sự khác biệt đầu tiên là về tình huống sử dụng. "Should" dùng với hầu hết các tình huống đưa ra lời khuyên, còn "had better" lại chỉ dành cho các tình huống đưa ra lời khuyên cụ thể.

Vd:
You should watch your teeth twice a day. (không nằm trong tình huống cụ thể)
It's windy today. You had better not wear a hat when you go out. (tình huống có gió)

- Sự khác biệt tiếp theo nằm ở hậu quả nếu không thực hiện theo lời khuyên. Với "should", nếu ta không làm theo lời khuyên thì không có vấn đề nghiêm trọng xảy ra. Ngược lại với lời khuyên "had better" thì sẽ có hậu quả không tốt xảy ra. 

Vd:
It's a great movie. You should see it. 
The movie starts at 6. You had better hurry up or you'll be late. Bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập