Ngữ pháp - Đưa ra lời mời

10,105

MAKING INVITATION
ĐƯA RA LỜI MỜI

Ta có thể dùng một trong các cách nói sau khi mời :

• I would like to invite you to …
• Would you like to +V ?
• Let’s + V
• How about + động từ –ing / danh từ / đại từ  ?

Để đáp lại lời mời :

a. Chấp nhận lời mời bằng các cách nói sau :

• Thanks you . I’d love to    
• Yes , please
• All right

b. Từ chối :

• No, thanks
• Another time perheps Bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập