Ngữ pháp - Enough

138,741

. . . ENOUGH . . . TO . . .  
(. . . ĐỦ . . . ĐỂ . . .)


I - Cách sử dụng của cấu trúc với enough

Cấu trúc với enough được dùng để diễn tả ý: cái gì đủ hoặc không đủ để làm gì.
Ví dụ: 
I am tall enough to reach the shelf.  (Tôi đủ cao để với tới cái giá đó.)
He ran fast enough to catch the bus.  (Anh ta đã chạy đủ nhanh để bắt xe buýt.)
I don’t have enough money to buy that dress.  (Tôi không có đủ tiền để mua cái váy đó.)


II - Các cấu trúc với enough
1. Cấu trúc với enough và tính từ

Chủ ngữ + to be + not (nếu có) + tính từ + enough + for O (nếu có) + to V

Ví dụ: 
I am tall enough to reach the shelf.  (Tôi đủ cao để với tới cái giá đó.)
It is not warm enough for us to go on a picnic.  (Trời không đủ ấm áp để cho chúng ta đi dã ngoại.)

2. Cấu trúc với enough và trạng từ

Chủ ngữ + động từ (ở dạng khẳng định hoặc phủ định) + trạng từ + enough + for O (nếu có) + to V

Ví dụ: 
He ran fast enough to catch the bus.  (Anh ta chạy đủ nhanh để bắt kịp xe buýt.)
He didn't speak slowly enough for me to listen.  (Anh ta nói không đủ chậm để tôi có thể nghe.)

3. Cấu trúc với enough và danh từ

Chủ ngữ + động từ + enough + danh từ + for O (nếu có) + to V

Ví dụ:
I have enough books to read.  (Tôi có đủ sách để đọc.)
There aren't enough books for us to read.  (Không có đủ sách cho chúng ta đọc.) Bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập