Ngữ pháp - Hồi đáp với "Either/Neither"

1,864

RESPONSES WITH "EITHER" AND "NEITHER"
HỒI ĐÁP VỚI "EITHER" & "NEITHER"

Khi eitherneither là trạng từ, thì chúng được dùng trong những câu hồi đáp dưới dạng phủ định. Ta có either tương tự too; neither tương tự so (either, neither dùng cho câu phủ định, còn too, so dùng cho câu khẳng định)

♦ Cấu trúc với động từ thường

• Câu phủ định: 

S + aux. + "not" + V + (O).

⇒ Câu đồng ý phủ định:

S + aux. + "not" + V + (O), "either".
"Neither" + aux. + S.

Lưu ý:
- Trước either luôn có dấu phẩy ngăn cách. 
- Thì của trợ động từ phải tương ứng với thì của trợ động từ trong câu cho trước. 
- Ở câu hồi đáp phải chia trợ động từ tương ứng với chủ ngữ. 

Vd:
He doesn't like carrots.
I don't like carrots, either
Neither do I.

♦ Cấu trúc với động từ "to be"

• Câu phủ định: 

S + be + "not" + adj/N.

⇒ Câu đồng ý phủ định:

S + be + "not" + (adj/N), "either".
"Neither" + be + S.

Vd:
The pineapple isn't fresh.
The cucumber aren't fresh, either. / The cucumber aren't, either
Neither are the cucumbers.

Lưu ý:
- Khi sử dụng neither, trợ động từ phải ở dạng khẳng định, vì bản thân neither đã mang ý nghĩa phủ định. 

Vd:
She can't swim.
Neither can her brother.

He doesn't like peas.
Neither do I.Bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập

Hotline Hỗ Trợ

02866 807 202 (8h - 17h)