Ngữ pháp - Hồi đáp với "Either/Neither"

4,231

RESPONSES WITH "EITHER" AND "NEITHER"
HỒI ĐÁP VỚI "EITHER" & "NEITHER"

Khi eitherneither là trạng từ, thì chúng được dùng trong những câu hồi đáp dưới dạng phủ định. Ta có either tương tự too; neither tương tự so (either, neither dùng cho câu phủ định, còn too, so dùng cho câu khẳng định)

♦ Cấu trúc với động từ thường

• Câu phủ định: 

S + aux. + "not" + V + (O).

⇒ Câu đồng ý phủ định:

S + aux. + "not" + V + (O), "either".
"Neither" + aux. + S.

Lưu ý:
- Trước either luôn có dấu phẩy ngăn cách. 
- Thì của trợ động từ phải tương ứng với thì của trợ động từ trong câu cho trước. 
- Ở câu hồi đáp phải chia trợ động từ tương ứng với chủ ngữ. 

Vd:
He doesn't like carrots.
I don't like carrots, either
Neither do I.

♦ Cấu trúc với động từ "to be"

• Câu phủ định: 

S + be + "not" + adj/N.

⇒ Câu đồng ý phủ định:

S + be + "not" + (adj/N), "either".
"Neither" + be + S.

Vd:
The pineapple isn't fresh.
The cucumber aren't fresh, either. / The cucumber aren't, either
Neither are the cucumbers.

Lưu ý:
- Khi sử dụng neither, trợ động từ phải ở dạng khẳng định, vì bản thân neither đã mang ý nghĩa phủ định. 

Vd:
She can't swim.
Neither can her brother.

He doesn't like peas.
Neither do I.Bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập