Ngữ pháp - Hỏi và chỉ đường, Hỏi về khoảng cách

7,977

ASKING FOR AND GIVING DIRECTIONS, INQUIRIES ABOUT DISTANCE
HỎI VÀ CHỈ ĐƯỜNG, HỎI VỀ KHOẢNG CÁCH

Hỏi và chỉ đường ( Asking the way and giving diretions )

♦ Ta có thể hỏi đường bằng các cách nói sau :

- Is there a restaurant near here ?
- Where is the hotel?

Vd:
+ Is there a school near here ?
+ Where is the school ?

♦ Khi muốn hỏi cách đi đến một địa điểm ta nói :

- Could you tell me how to get to ... please?
- Can you tell me the way to  ...?
- Please tell me the way to ...?
- How can I get there ?

♦ Khi chỉ cách đi đường cho ai ta nói :

- Go sraight ahead : Hãy đi thẳng
- Go long this street : Đi theo đường này
- Take the first/second turning on the left:hãy rẽ vào chỗ thứ nhất/thứ hai bên trái
- Turn right into Le Loi street : Hãy để đi vào đường Lê Lợi
- Over there        on the right/left         opposite              next to
- Behind              In front of                  near                     between

Hỏi về khoảng cách :

How far is it from …. to …. ?          
It is about ….km.Bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập