Ngữ pháp - Hỏi và trả lời về phương tiện đi lại

41,305

Hỏi và trả lời về phương tiện đi lại (Ask and answer about means of transport)

1 – Khi chủ ngữ là “I/ we/ you/ they” hoặc danh từ số nhiều 
Câu hỏi: How do + chủ ngữ + go to/ travel to + một địa điểm nào đó? 
Trả lời: Chủ ngữ + go/ travel + by + tên phương tiện.
            By + tên phương tiện.

Lưu ý:
Động từ trong câu hỏi và câu trả lời cần phải thống nhất: nếu câu hỏi dùng “go” thì câu trả lời cũng phải dùng “go”, nếu câu hỏi dùng “travel” thì câu trả lời cũng dùng “travel”.

Ví dụ: 
How do you travel to work?(Bạn đi làm bằng phương tiện gì?)
I travel by motorbike.(Tôi đi bằng xe máy.)By motorbike.(Tôi đi bằng xe máy.)
How do they go to school?(Họ đến trường bằng phương tiện gì?)
They go by bus.(Họ đi bằng xe buýt.)By bus.(Họ đi bằng xe buýt.)

2 – Khi chủ ngữ là “he/ she/ it” hoặc danh từ số ít 
Câu hỏi: How does + chủ ngữ + go to/ travel to + một địa điểm nào đó? 
Trả lời: Chủ ngữ + goes/ travels + by + tên phương tiện.
By + tên phương tiện.

Ví dụ:
How does he go to work?(Chú ấy đi làm bằng phương tiện gì?)
He goes by car.(Chú ấy đi ô tô.)By car.(Bà ấy đi tàu)
How does Mrs Thu travel to Hanoi?(Bà Thu đến Hà Nội bằng phương tiện gì?)  
She travels by train.(Bà ấy đi tàu.)By train.(Bà ấy đi tàu.)
Lưu ý:  walk(đi bộ)
Ví dụ: 
How does she go to your house?(Cô ấy đến nhà bạn bằng cách nào?)
She walks.(Cô ấy đi bộ.) / S She goes on foot.(Cô ấy đi bộ.)


CÁC TỪ/ CÂU/ MẪU CÂU CẦN GHI NHỚ

How do you travel to work?(Bạn đi làm bằng phương tiện gì?)  
I travel by motorbike.(Tôi đi bằng xe máy.)By motorbike.(Tôi đi bằng xe máy.)   
How does he go to work?(Chú ấy đi làm bằng phương tiện gì?)  
He goes by car.(Chú ấy đi ô tô.)By car.(Bà ấy đi tàu)
walk(đi bộ)  
How does she go to your house?(Cô ấy đến nhà bạn bằng cách nào?)   
She walks.(Cô ấy đi bộ.)She goes on foot.(Cô ấy đi bộ.)


Bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập