Ngữ pháp - Hỏi và trả lời về sở thích

35,029

Hỏi và trả lời về sở thích (Ask & answer about tastes)

1 – Câu hỏi phỏng đoán 
Câu hỏi: Do/ Does + chủ ngữ + like + danh từ?
Trả lời: Yes, + đại từ làm chủ ngữ tương ứng + do/ does.
           No, + đại từ làm chủ ngữ tương ứng + don’t/ doesn’t.

Lưu ý:
- “I/ we/ you/ they” hoặc danh từ số nhiều đi với “Do
- “he/ she/ it” hoặc danh từ số ít hay danh từ không đếm được đi với “Does
- Ta không dùng danh từ đếm được số ít sau “like” trong câu hỏi.

Ví dụ:
Do you like fish?(Bạn có thích ăn cá không?)
Yes, I do.(Có, mình thích.)
Does Peter like lemonade?(Peter có thích nước chanh không?)
No, he doesn’t.(Không, cậu ấy không thích.)

2 – Câu hỏi có từ để hỏi “What” 
Câu hỏi: What + do/ does + chủ ngữ + like?
Trả lời: Chủ ngữ + like/ likes + danh từ.
Ví dụ:
What do you like?(Bạn thích gì?)
I like iced tea.(Tôi thích trà đá.)
What does he like?(Anh ấy thích gì?)
He likes oranges.(Anh ấy thích cam.)

3 – Câu hỏi sử dụng tính từ “favorite” 
Câu hỏi: What is + tính từ sở hữu + favorite + danh từ?
Trả lời: Tính từ sở hữu + favorite + danh từ như trong câu hỏi + is + danh từ chỉ sự vật được yêu thích.
It + is + danh từ chỉ sự vật được yêu thích.
Lưu ý: Danh từ sau “favorite” là danh từ đếm được số ít hoặc danh từ không đếm được. Còn danh từ sau động từ to be “is” có thể là danh từ đếm được số nhiều hoặc ko đếm được.
Ví dụ:

What is your favorite food?(Đồ ăn ưa thích của bạn là gì?)
My favorite food is pizza.(Đồ ăn ưa thích của tớ là pizza.)
What is his favorite drink?(Đồ uống ưa thích của anh ấy là gì?)
It is apple juice.(Đồ uống ưa thích của anh ấy là nước táo.)


CÁC CÂU/ MẪU CÂU CẦN GHI NHỚ

Do you like fish?(Bạn có thích ăn cá không?)
Yes, I do.(Có, mình thích.)   
Does Peter like lemonade?(Peter có thích nước chanh không?)  
No, he doesn’t.(Không, cậu ấy không thích.)   
I don’t like chicken.(Tôi không thích thịt gà.)   
She doesn’t like fish.(Cô ấy không thích ăn cá.)  
What do you like?(Bạn thích gì?)   
I like iced tea.(Tôi thích trà đá.)   
What does he like?(Anh ấy thích gì?)   
He likes oranges.(Anh ấy thích cam.)
What is your favorite food?(Đồ ăn ưa thích của bạn là gì?)  
My favorite food is pizza.(Đồ ăn ưa thích của tớ là pizza.)  
What is his favorite drink?(Đồ uống ưa thích của anh ấy là gì?)  
It is apple juice.(Đồ uống ưa thích của anh ấy là nước táo.)   


1 bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập