Ngữ pháp - Hỏi về giá cả, Would like/ Need, Tính từ ghép

3,124

ASKING FOR AND GIVING A PRICE, WOULD LIKE/ NEED, COMPOUND ADJECTIVES
HỎI VỀ GIÁ CẢ, WOULD LIKE/NEED, TÍNH TỪ GHÉP

♦ Hỏi giá cả :

- How much is that ?                                    
- How much are those ?
- How much does it cost ?                            
- How much is that altogether ?

♦ Khi mua hàng ta dùng Would like/Need để diễn đạt cái ta muốn. Ta có cấu trúc sau:

S + would like + to V + N
S + need + to V + N

Vd:
- I would like to buy a/some ……… +N ?
- I need to buy a/some …………+N ?

♦ Tinh từ ghép

Tính từ ghép có thể được thành lập bằng cách kết hợp một con sốmột danh từ đếm được. Danh từ của tính từ ghép này luôn ở hình thức số ít (ngay khi chúng bổ nghĩ cho danh từ số nhiều) và được kết nối với con số bằng một dấu gạch ngang.

Vd: a three-week trip, two twenty-minute breaks

 Bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập