Ngữ pháp - Hỏi về thời tiết; Mệnh đề “When"

5,758

1 – Hỏi về thời tiết 
a/ Hỏi về tình hình thời tiết:
Câu hỏi: What is the weather like + …?
Trả lời: It is + tính từ chỉ thời tiết.
Lưu ý: Trong cả câu hỏi và câu trả lời, ta có thể dùng dạng viết tắt của “is" là “'s"
Ví dụ:
What is the weather like today?(Thời tiết hôm nay thế nào?)
It is hot.(Trời nóng.)
What's the weather like in autumn?(Thời tiết mùa thu thì như thế nào?)
It's cool and windy.(Thời tiết mát mẻ và có gió.)

b/ Hỏi ai đó thích kiểu thời tiết như thế nào:
Câu hỏi: What weather + do/does + chủ ngữ + like?
Trả lời: Chủ ngữ + like + tính từ chỉ thời tiết + weather.
Lưu ý: Trong câu hỏi, động từ "like" luôn để ở dạng nguyên thể, còn trong câu trả lời, động từ "like" cần chia tương ứng với chủ ngữ.

Ví dụ:
What weather do you like?(Bạn thích kiểu thời tiết nào?)
I like cool weather.(Mình thích thời tiết mát mẻ.)
What weather does she like?(Cô ấy thích thời tiết như thế nào?)
She likes warm weather.(Cô ấy thích thời tiết ấm áp.)

2 – Mệnh đề “When" 
Mệnh đề với "when" có tác dụng chỉ ra thời gian một hành động nào đó diễn ra và nó có dạng:

when + chủ ngữ + vị ngữ

- Mệnh đề chỉ thời gian “when" có thể đứng ở cuối câu, cũng có thể đứng ở đầu câu. Khi đứng ở đầu câu, mệnh đề “when" được ngăn cách với mệnh đề còn lại bằng dấu phẩy. 
Ví dụ:
I often go to the beach when summer comes.
- Mệnh đề "when" có thể dùng trong cả câu phủ định và câu nghi vấn.


CÁC CÂU/ MẪU CÂU CẦN GHI NHỚ

What is the weather like today?(Thời tiết hôm nay thế nào?)   
It is hot.(Trời nóng.)  
What weather do you like?(Bạn thích kiểu thời tiết nào?)   
I like cool weather.(Mình thích thời tiết mát mẻ.)  
What weather does she like?(Cô ấy thích thời tiết như thế nào?)   
She likes warm weather.(Cô ấy thích thời tiết ấm áp.)   
I often go to the beach when summer comes.
When summer comes, I often go to the beach.(Tôi thường đi biển khi mùa hè tới.)  


Bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập