Ngữ pháp - Hỏi về tuổi tác & Giới thiệu một người khác

34,026

1 - Hỏi và trả lời về tuổi tác (Ask and answer about age)
Câu hỏi: 
How old are you?(Bạn bao nhiêu tuổi?)
Trả lời: 
I am/ I’m + số tuổi + years old.
Lưu ý: Cụm từ “years old” có thể được bỏ đi.
Ví dụ:
How old are you?(Bạn bao nhiêu tuổi?)
I am eleven years old.(Tớ 11 tuổi.) / I'm eleven.(Tớ 11 tuổi.)

2 - Giới thiệu một người khác (Introduce another person)

Cấu trúc câu giới thiệu 1 người khác:
This is + tên người/ danh từ.
Ví dụ: 
This is Lam.(Đây là Lâm)
This is my friend.(Đây là bạn tớ.)


CÁC MẪU CÂU CẦN GHI NHỚ


How old are you?(Bạn bao nhiêu tuổi?)  
I am eleven years old.(Tớ 11 tuổi.)
I'm eleven.(Tớ 11 tuổi.)
This is Lam.(Đây là Lâm)  
This is my friend.(Đây là bạn tớ.)  


Bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập