Ngữ pháp - Like và Prefer

27,488

LIKE & PREFER

♦ Các cấu trúc với Like (thích)

• S + like(s) + N/Pronoun Ai đó thích cái gì/ai đó.

Vd:
My sister likes apples. 
She's nice. I like her.

• S + like(s) + V-ing. (sở thích chung chung)

Vd: 
I like going to the movies at the weekend.
She likes walking in the rain. 

• S + like(s) + to V. (thể hiện ai đó thích làm việc gì có sự lựa chọn)

Vd:
The weather's nice. I like to have a picnic today. 
She doesn't like to go shopping alone. 

• S + would like + N / to V. (diễn tã mong muốn tại thời điểm hiện tại trong tình huống trang trọng và lịch sự)

Vd:
I would like some oranges, please. 
I would like to watch a cowboy movie tonight. 

♦ Các cấu trúc với Prefer (thích hơn) dùng trong câu so sánh

• S + prefer(s) + N1 + to + N2. (ai đó thích cái gì hơn cái gì)

Vd:
I prefer oranges to apples.
He prefers a mobile phone to a computer.

• S + prefer(s) + V-ing1 + to + V-ing2. (ai đó thích làm việc gì hơn làm việc gì)

Vd:
I prefer going out to staying at home.
My brother prefers singing to dancing.

Trong trường hợp không có đối tượng so sánh thứ 2 ta bỏ to và đối tượng thứ 2.

• S + prefer(s) + N / V-ing

Vd:
I prefer coffee.
He prefers playing tennis.Bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập