Ngữ pháp - Mệnh đề quan hệ & Although

10,145

Relative clauses & Although
Mệnh đề quan hệ và although

I. MỆNH ĐỀ QUAN HỆ

1. Restrictive Relative Clauses (Mệnh đề quan hệ giới hạn)

DANH TỪCHỦ TỪ

TÚC TỪ

NgườiWHO/ THATWHOM/ THAT
Vật/Động vậtWHICH/ THATWHICH/ THAT

 

MĐQH giới hạn là MĐQH bổ nghĩa cho danh từ (đại từ) Phía trước chưa được xác định rõ.

Ex: - I saw the teacher. You talked to him yesterday.

=> I saw the teacher whom you talked to yesterday.

- The book is on wild animals. It attracts a lot of readers.

=> The book which attracts a lot of readers is on wild animals.

2. Non-restrictive Relative Clauses (Mệnh đề quan hệ không giới hạn)

DANH TỪCHỦ TỪTÚC TỪ
NgườiWHOWHOM
Vật/Động vậtWHICHWHICH

MĐQH không giới hạn là MĐQH bổ nghĩa cho danh từ (đại từ) phía trước được xác định rõ. MĐQH không giới hạn luôn đứng sau dấu phẩy và có thể được lược bỏ mà không ảnh hưởng đến ý nghĩa hoặc cấu trúc câu. Ta không dùng THAT trong MĐQH không giới hạn.

Ex: - Nguyen Du is a famous Vietnamese poet. He wrote Kieu’s Story.

=> Nguyen Du, who wrote Kieu’s Story, is a famous Vietnamese poet.

- We are talking about Tokyo. It is the capital city of Japan.

=> We are talking about Tokyo, which is the capital city of Japan.

II. ALTHOUGH

Cách dùng:

Although (Mặc dù) được dùng để nối 2 mệnh đề chỉ sự tương phản.

Ex: Although he was ill, he still went to school.

=> Although it rained, we went to the cinema.

Ngoài although chúng ta còn có một số từ khác có cách dùng tương tự như though, even though + mệnh đề

Cấu trúc:

Although/though/even though + mệnh đề 1, mệnh đề 2.

Mệnh đề 2 + although/though/even though + mệnh đề 1.

Ex: Although he was ill, he still went to school.

Or He still went to school although he was ill.

Chú ý:

Although/though/even though + 1 mệnh đề = in spite of/despite + 1 danh từ/V-ing

Ex:

1. Although he was ill, he still went to school.

= In spite of his illness, he still went to school.

= In spite of being ill, he still went to school.

2. Although it rained, we went to the cinema.

= Despite the rain, we went to the cinema.Bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập