Ngữ pháp - Mệnh đề quan hệ thay thế bằng phân từ & động từ nguyên mẫu có TO

29,697

Relative clauses replaced by participles and to infinitives
Mệnh đề quan hệ thay thế bằng phân từ & động từ nguyên mẫu có TO

 

1. Mệnh đề quan hệ được rút thành cụm phân từ:

Mệnh đề quan hệ chứa các đại từ quan hệ làm chủ từ who, which, that có thể được rút gọn thành cụm hiện tại phân từ (V-ing) hoặc quá khứ phân từ (V3/ed).

* Nếu mệnh đề quan hệ là mệnh đề chủ động thì rút thành cụm hiện tại phân từ (V-ing).

Ex: a/ The man who is standing over there is my father.

→ The man standing over there is my father

b/ The couple who live next door to me are professors.

The couple living next door to me are professors.

* Nếu mệnh đề quan hệ là mệnh đề bị động thì rút thành cụm quá khứ phân từ (V3/ed).

Ex: a/ The instructions that are given on the front page are very important.

→ The instructions given on the front page are very important.

b/ The book which was bought by my mother is interesting.

→ The book bought by my mother is interesting.

2. Mệnh đề quan hệ được rút thành cụm động từ nguyên mẫu:

Mệnh đề quan hệ được rút thành cụm động từ nguyên mẫu (To-infinitive) khi trước đại từ quan hệ có các cụm từ: the first, the second, the last, the only hoặc hình thức so sánh bậc nhất.

Ex: a/ John was the last person that got the news.

→ John was the last person to get the news.

b/ He was the best player that got the prize.

→ He was the best played to get the prize.Bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập