Ngữ pháp - Mệnh đề trạng ngữ chỉ kết quả

5,517

ADVERB CLAUSES OF RESULT
MỆNH ĐỀ TRẠNG NGỮ CHỈ KẾT QUẢ

 

Mệnh đề trạng ngữ chỉ kết quả:
So + result
( so + kết quả, hậu quả)

So ( vì thế, vì vậy, cho nên) là một liên từ được dùng để diễn đạt kết quả của một sự việc hoặc một hành động. mệnh đề bắt đầu bằng So được gọi là mệnh đề trạng ngữ chỉ kết quả
Vd:
We arrived late, so we missed the beginning of the film. (Chúng tôi đến trễ, vì thế chúng tôi đã bỏ lỡ phần đầu của bộ phim.)
It was cold, so I turned the heating on. (Trời lạnh, vì vậy tôi đã mở hệ thống sưởi.)

So sánh với: because + reason ( bởi vì+ nguyên nhân)
Vd: We missed the beginning of the film because we arrived late. (Chúng tôi đã bỏ lỡ phần đầu của bộ phim bởi vì chúng tôi đến trễ.)Bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập