Ngữ pháp - Mệnh đề trạng ngữ chỉ lý do

3,618

ADVERB CLAUSES OF REASON
MỆNH ĐỀ TRẠNG NGỮ CHỈ LÝ DO

Các mệnh đề trạng ngữ chỉ lý do

Mệnh đề trạng ngữ chỉ lý do bắt đầu bằng: Because / Since / As nói lên lý do của sự việc được thể hiện qua mệnh đề chính.
Vd:
As you weren’t there, I left a message.
I stayed home because it was raining.
Since I have no money, I can’t buy a new car.

 Bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập