Ngữ pháp - Mệnh đề trạng ngữ chỉ sự nhượng bộ

2,850

ADVERB CLAUSES OF CONCESSION
CÁC MỆNH ĐỀ TRẠNG NGỮ CHỈ SỰ NHƯỢNG BỘ

1. although / even though / though + clause: mặc dù / cho dù ...
Ex: Although they were tired, they continued working.

2. in spite of / despite + noun / noun phrase: mặc dù / cho dù ...
Ex: In spite of / Despite heavy traffic, he arrived on time.Bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập