Ngữ pháp - Ngữ động từ

2,675

PHRASAL VERBS  
NGỮ ĐỘNG TỪ

§     Ngoài một số phrasal verbs đã giới thiệu ở Unit 14, dưới đây là một số phrasal verbs gồm 3 từ (three-word verbs):
-      catch up with: theo kịp
-      come up against: phải đối mặt với
-      cut down on: cắt giảm, bỏ bớt
-      come up with: tìm ra, đưa ra (câu trả lời)
-      drop in on: tạt vào thăm (ai)
-      get on with: quan hệ tốt (với ai)
-      keep up with: theo kịp
-      live up to: giống như mong đợi
-      look forward to: trông mong, mong đợi
-      look out onto / over: nhìn ra, trông ra
-      put up with: chịu đựng
-      run out of: hết, cạn kiệtBình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập