Ngữ pháp - Quá khứ đơn với Wish

42,917

PAST SIMPLE WITH WISH
QUÁ KHỨ ĐƠN VỚI WISH

a.Định dạng:
Subject + wish + (that) + subject + verb ( V-ed/ V2)

Chú ý:
Subject + wish + ( that ) + …..= If only + ( that )+……

Đối với động từ to be, thì were được dùng cho tất cả các ngôi
Vd:
   - I wish I could speak French now = If only I could speak french now.
   - I wish I didn’t have to do this job = If only I didn’t have to do this job.

b.Áp dụng:
Chúng ta dùng wish với động từ ở quá khứ đơn để nói rằng chúng ta tiếc nuối một điều gì đó hoặc điều gì đó xảy ra không như chúng ta mong muốn.
Vd:
   - I wish I had enough time to finish my reseach. ( thật sự hiện tại tôi không dủ thời gian)
   - They wish they didn’t have to go to class today. ( thật sự hôm nay họ phải đến lớp)

c.Lưu ý:
Chúng ta có thể thay wish bằng would rather
Vd:
   - I’d rather my vacation was longer ( giá mà kỳ nghỉ của tôi được lâu hơn)

Chúng ta có thể dùng were thay cho was ( I / he/ she/ it were)
Vd:
    - I wish my life were more interesting.

Would là thì quá khứ đơn của will, would được sử dụng trong mệnh đề sau wish để diễn tả hành động tương lai mà bạn muốn nó xảy ra.
Vd:
   - I wish my mother would come with me tonight. I don’t want to be home alone. Bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập