Ngữ pháp - So, But, However, và Therefore

74,615

SO, BUT, HOWEVER, AND THEREFORE

♦  So
Ÿ    So (liên từ chỉ kết quả) có nghĩa là “vì thế, vì vậy, bởi thế, bởi vậy, bởi thế cho nên”. Mệnh đề bắt đầu bằng so được gọi là mệnh trạng ngữ chỉ kết quả.
Ví dụ:
a.    The shop was closed so I couldn’t get any milk.
b.    I was tired so I went to bed early last night.
c.    These glasses are very expensive so please be careful with them.

*     Lưu ý:
     Có thể dùng câu mệnh lệnh bắt đầu bằng động từ nguyên mẫu không có “to” sau liên từ so chỉ kết quả. (Ví dụ c.)

♦  But
Ÿ   But
là liên từ chỉ sự đối lập với nghĩa là “nhưng, nhưng mà”. But thường đứng giữa câu vaf trước nó có dấu phẩy.
Ví dụ:  She felt ill, but she went to school.
            My house is small, but it’s very comfortable.

♦  However
Ÿ   However có nghĩa là “tuy nhiên, tuy thế”. Giống như although(even) though, however được dùng để chỉ sự tương phản giữa hai mệnh đề. Nó được tách ra bằng một dấu phẩy khi đứng đầu hay cuối câu. Nếu however đứng giữa câu trước nó là dấu chấm phẩy (;) hoặc dấu (,) và sau nó là dấu phẩy (,).
Ví dụ:
a.  Everyone played well. However, we still lost the game.
     Everyone played well. We still lost the game, however.
b.  Nam often studies hard at school; however, he doesn’t get many good marks in some subjects.

♦   Therefore
     Therefore
là trạng từ với nghĩa là “vì lý do đó mà, vì thế, bởi vậy, cho nên” thường đứng ở giữa câu sau từ “and”. Nếu đứng ở giữa câu thì trước và sau therefore có dấu phẩy. Nếu đứng ở đầu câu thì sau Therefore có dấu phẩy.
Ví dụ:  He is out of the city and therefore unable to attend the meeting.
            We were unable to get funding. Therefore, we had to abandon the project.Bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập