Ngữ pháp - Thì hiện tại hoàn thành bị động

28,104

PRESENT PERFECT PASSIVE
THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH BỊ ĐỘNG

Công thức:
Thể chủ động
I / You / We / They + have + P II + tân ngữ
He / She / It + has + P II + tân ngữ

+ Khi chuyển sang câu bị động ta làm các bước như sau:
   Bước 1: Xác định tân ngữ của câu chủ động.
   Bước 2: Chuyển tân ngữ câu chủ động sang làm chủ ngữ câu bị động.
   Bước 3: Xác định chủ ngữ là số ít hay nhiều rồi chọn have / has.
   Bước 4: Thêm "been + P II" sau have / has.
   Bước 5: Chuyển chủ ngữ câu chủ động xuống sau by để nhấn mạnh chủ thể (agent) của hành động.
Ex: I have read three books this week.
   Bước 1: "Three books" là tân ngữ.
   Bước 2: Chuyển tân ngữ xuống làm chủ ngữ câu bị động.
   Bước 3: "Three books" là số nhiều nên ta chọn have.
   Bước 4: Thêm "been read" sau have. 
   Bước 5: Đổi "I" thành "me" và đặt sau by của câu bị động.
       ⇒ Three books have read this week by me.
Ex: We have built a new road in the village.
       ⇒ A new road has been built in the village.
      They have shown more than 50 films in Ha Noi since June.
       ⇒ More than 50 films have been shown in Ha Noi since June.
       Minh and Hoa have played chess for hours.
       ⇒ Chess has been played for hours by Minh and Hoa.Bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập