Ngữ pháp - Tính từ và Trạng từ

2,900

ADJECTIVES AND ADVERBS
TÍNH TỪ VÀ TRẠNG TỪ

Adjective:

VỊ TRÍ CỦA TÍNH TỪ:
- Tính từ đứng trước một danh từ để bổ nghĩa cho danh từ đó.
            Ex: It is a white shirt.
- Tính từ theo sau một số động từ như:
to be, seem, keep, look, feel, taste, sound, smell, get, become …
            Ex: She is intelligent.

Adverb:

CÁCH THÀNH LẬP TRẠNG TỪ CHỈ THỂ CÁCH:
Tính từ + ly => Trạng từ
bad + ly => badly
slow + ly => slowly
happy + ly => happily

Một số trường hợp ngoại lệ:
good => well
early => early
late => late
hard => hard
fast => fast

Ex: He is a good student. He studies well.
Trạng từ có chức năng bổ nghĩa cho động từ thường.Bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập

Hotline Hỗ Trợ

02866 807 202 (8h - 17h)