Ngữ pháp - Tính từ và Trạng từ

5,037

ADJECTIVES AND ADVERBS
TÍNH TỪ VÀ TRẠNG TỪ

Adjective:

VỊ TRÍ CỦA TÍNH TỪ:
- Tính từ đứng trước một danh từ để bổ nghĩa cho danh từ đó.
            Ex: It is a white shirt.
- Tính từ theo sau một số động từ như:
to be, seem, keep, look, feel, taste, sound, smell, get, become …
            Ex: She is intelligent.

Adverb:

CÁCH THÀNH LẬP TRẠNG TỪ CHỈ THỂ CÁCH:
Tính từ + ly => Trạng từ
bad + ly => badly
slow + ly => slowly
happy + ly => happily

Một số trường hợp ngoại lệ:
good => well
early => early
late => late
hard => hard
fast => fast

Ex: He is a good student. He studies well.
Trạng từ có chức năng bổ nghĩa cho động từ thường.Bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập