Ngữ pháp - Trạng từ chỉ cách thức

12,832

ADVERBS OF MANNER
TRẠNG TỪ CHỈ CÁCH THỨC


I - Chức năng

Trạng từ chỉ cách thức bổ sung ý nghĩa về cách thức diễn ra của hành động hay sự việc nêu bởi động từ ở trong câu.

Ví dụ: 
Tom always drives his car carelessly.  (Tom luôn lái xe một cách bất cẩn.)
He quickly finished his meal.  (Anh ta ăn xong bữa ăn một cách nhanh chóng.)

II - Vị trí
1. Đứng sau động từ chính và tân ngữ trực tiếp (nếu có).
Ví dụ:
Tom always drives his car carelessly.  (Tom luôn lái xe một cách bất cẩn.)
She is working happily.  (Cô ấy đang làm việc một cách vui vẻ.)

2. Đứng trước động từ chính. (để nhấn mạnh về cách thức thực hiện hành động)

Ví dụ:
He quickly finished his meal.  (Anh ta ăn xong bữa một cách nhanh chóng.)
She happily smiled.  (Cô ấy mỉm cười hạnh phúc.)

III - Cách thành lập
1. Giữ nguyên tính từ và thêm đuôi -ly

strict - strictly, careless - carelessly, beautiful - beautifully

2. Biến đổi tính từ trước khi thêm đuôi –ly
Tính từ kết thúc bằng –y: bỏ –y và thêm –ily (easy – easily)
Tính từ kết thúc bằng –le: bỏ –e thêm –y (gentle – gently)
Tính từ kết thúc bằng –ic: thêm –ally (fantastic – fantastically)
Tính từ kết thúc bằng –ll: thêm –y (full – fully)

3. Các trường hợp ngoại lệ
Tính từ và trạng từ có cùng cách viết: fast - fast, late - late, hard- hard, early - early 
Tính từ và trạng từ khác nhau hoàn toàn về cách viết: good - wellBình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập