Ngữ pháp - Từ chuyển tiếp

5,519

TRANSITIONAL WORDS
TỪ CHUYỂN TIẾP

Các từ chuyển tiếp là các từ được dùng để tạo mối liên hệt giữa các ý tưởng đưa ra giúp bài viết hoặc bài nói có ý nghĩa, mang tính hợp lý và trôi chảy hơn. Chính vì vậy, các từ chuyển tiếp còn được dùng để miêu tả một quá trình. 

Khi miêu tả một quá trình, các từ chuyển tiếp có công dụng liên kết các sự việc lại với nhau theo một trình tự thời gian. Các từ này thường được đặt ở đầu câu nhằm liên kết với các thông tin được đưa ra trước đó. Sau đây, ta có một số từ chuyển tiếp như:

First (Trước tiên, Đầu tiên)
Then (Sau đó)
Next (Tiếp theo)
Finally (Cuối cùng)

Vd:
First, she bought some material.

Then, she cut the dress out.
Next, she used a sewing machine to sew the dress.
Finally, she made a nice dress. 

 Bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập