Ngữ pháp - Used to

15,144

USED TO
ĐÃ TỪNG


I. Cách sử dụng của used to.

Used to được dùng để miêu tả những thói quen hoặc trạng thái đã xảy ra và kết thúc trong quá khứ.

Ví dụ:
Jack used to live in Brighton, but now he lives in Liverpool.  
(Jack đã từng sống ở Brighton, nhưng bây giờ anh ấy sống ở Liverpool.)
People used to believe in magic.  (Con người từng tin vào phép thuật.)


II. Cấu trúc câu với used to.
1. Thể khẳng định: used to V
Ví dụ:
used to listen to the radio.  (Ngày trước tôi thường nghe đài.)
They used to go swimming together.  (Ngày trước họ thường đi bơi cùng nhau.)

2. Thể phủ định: did not/ didn't use to V
Ví dụ:
didn't use to listen to the radio.  (Ngày trước tôi thường không nghe đài.)
They did not use to go swimming together.  (Ngày trước bọn họ thường không đi bơi cùng nhau.)

3. Thể nghi vấn: Did + S + use to V?
Ví dụ:
Did you use to listen to the radio?  (Ngày trước bạn có thường nghe đài không?)
Did they use to go swimming together?  (Ngày trước họ có thường đi bơi cùng nhau không?)Bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập