Ngữ pháp - Used to

1,714

USED TO
ĐÃ TỪNG

Cách dùng:
"used to" + V(nguyên thể): dùng để diễn tra một thói quen, một hành động trong quá khứ nhưng giờ không còn làm nữa.
Ex: I used to play footbal when I was a child.

Cấu trúc:
Thể khẳng định
S + used to + V(nguyên thể) + O.

Ex: She used to work in a shop. (but now she works in a bank)
Thể phủ định
S + didn't (did not) + use to + V(nguyên thể) + O.
Ex: He didn't use to watch a lot of TV when he was young.
Thể nghi vấn
Did + S + use to + V(nguyên thể)?
Yes, S did.
No, S didn't.

Ex: Did he use to play football when he was at university?
      No, he didn't.Bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập