Ngữ pháp - Would/Do you mind + V-ing? Would/Do you mind if ...?

75,232

REQUESTS WITH WOULD YOU MIND/ DO YOU MIND ...?
CÂU YÊU CẦU VỚI WOULD YOU MIND/DO YOU MIND...?


I - Câu yêu cầu với Would you mind/Do you mind + Ving?

Would/ Do you mind V-ing ...?: Bạn có phiền làm gì đó hay không?

Để đồng ý lời yêu cầu:

 • No, I don’t mind.  (Không, tôi không thấy phiền./Tôi không bận tâm đâu.) 
 • No, of course not.  (Đương nhiên là không rồi.)
 • Not at all.  (Không hề.)


Để từ chối lời yêu cầu:

 • I’m sorry, I can’t.  (Tôi xin lỗi, tôi không thể.) 
 • I’m sorry. That’s not possible.  (Tôi xin lỗi. Điều đó là không thể.)

Ví dụ 1: 
A: Would you mind turning off your cell phone?  (Bạn có phiền tắt điện thoại đi được không?/ Phiền bạn tắt điện thoại đi được không?) 
B: No, I don’t mind.  (Không. Tôi không thấy phiền.) 

Ví dụ 2: 
A: Do you mind getting me a sandwich?  (Bạn có phiền lấy cho tôi một chiếc bánh mì kẹp được không?/ Phiền bạn lấy cho tôi một chiếc bánh mì kẹp được không?) 
B: I’m sorry. I can’t. I’m really busy now.  (Xin lỗi, tôi không thể. Bây giờ tôi đang rất bận.) 


II - Câu xin phép lịch sự với Would you mind if/Do you mind if ...?

Would you mind if S + Vpast simple …? hoặc Do you mind if S + Vpresent simple …?: Bạn có phiền không nếu tôi làm gì?

Để cho phép:

 • Please do  (Bạn cứ làm đi.)
 • Please go ahead.  (Bạn cứ làm đi.)
 • No, I don’t mind.  (Không, tôi không thấy phiền gì.)
 • No, of course not.  (Đương nhiên không.)
 • Not at all.  (Không hề.)


Để không cho phép:

 • I’d prefer you didn’t. (“Tôi nghĩ bạn không nên làm thế.”)
 • I’d rather you didn’t.  (“Tôi nghĩ bạn không nên làm thế.”) 
 • I’m sorry. That’s not possible.  (Xin lỗi, không thể được.)


Ví dụ 1: 
A: Would you mind if I sat here?  (Bạn có phiền không nếu tôi ngồi ở đây?) 
B: Please do.  (Bạn cứ làm đi./Cứ ngồi đi.) 

Ví dụ 2: 
A: Do you mind if I smoke here?  (Bạn có phiền không nếu tôi hút thuốc ở đây?) 
B: I’d rather you didn’t.  (Tôi nghĩ bạn không nên làm thế.) Bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập