Bài tập - Ngữ pháp - Câu hỏi “How many” & “How much”

Chọn phương án thích hợp điền vào chỗ trống để hoàn thành các câu hỏi dưới đây.

Bạn cần phải đăng nhập để lưu kết quả học tập.

1. How much rice does she ________?


2. How ________ oranges are there in the fridge?


3. How ________ does the shirt cost?


4. How much ________ the shoes?


5. ________ much is a bar of soap?


6. How many glasses ________ water do you drink in the morning?


7. A pen ________ 10,000 dong.


8. How much water ________ there in the glass?


9. How much ________ a kilo of rice?


10. ________ books are there on the shelf?